Tarieven - algemene voorwaarden - klachtenregeling

Tarievenezoek aan huis of alternatieve 

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl) kunt u nalezen of u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.

Als dit het geval is betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen.

Daarnaast betaalt u voor de overige kosten van de rechtsbijstand zoals griffierecht, (in het geval van een procedure) legeskosten van uittreksels en/of aktes en deurwaarderskosten.

Op de website www.rechtspraak.nl vindt u een overzicht van de verschillende griffierechten. 

In het geval u geen recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand zal ik u laten weten wat voor u de kosten zullen bedragen. U krijgt vooraf een prijsopgaaf.

Mijn standaard uurtarief bedraagt € 242,00 exclusief 21% btw per uur.

Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht; deze zijn in het uurtarief inbegrepen.

Ook is het mogelijk om een vast bedrag overeen te komen op basis van een maximaal aantal declarabele uren.

U kunt het contactformulier op de website invullen, dan stuur ik u een opgaaf van de kosten die zullen gelden voor uw zaak. De kosten hangen samen met de aard van de zaak en de werkzaamheden die ik voor u zal gaan verrichten.

Ook kunt u telefonisch contact met mij opnemen om de kosten vooraf te bespreken.

Voor de extra service breng ik geen kosten in rekening mits de te bezoeken locatie binnen de regio Den Haag of De Bollenstreek ligt. Dit zijn de volgende gemeenten: Den Haag (inclusief Leidschenveen/Ypenburg en Wateringseveld), Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer. In De Bollenstreek zijn dit de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout, Oegstgeest, Sassenheim, Hillegom, Lisse, en Katwijk.

Buiten deze regio's betaalt u een reiskostenvergoeding van €. 0,50 per kilometer vanaf de regiogrens.

Voor bezoek op een locatie in het buitenland kunt u contact met mij opnemen over de kosten.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1      Duijverman Advocatuur is een eenmanszaak van mr. L.M.J.Duijverman,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27332051.

BTW-id: NL002039040B46.

2      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten

(in de ruimste zin) die aan Duijverman Advocatuur worden verstrekt,

daaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen iedere

       vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en aanvullende opdracht.

3      Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard

door Duijverman Advocatuur. De werking van de artikelen 7:404 BW

       en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4      Alle opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever

uitgevoerd. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en of de

resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

5      Duijverman Advocatuur verricht haar werkzaamheden op basis van een

uurtarief van € 242,00, inclusief kantoorkosten, exclusief 21% BTW,

behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Duijverman Advocatuur

kan het uurtarief jaarlijks (per 1 januari van het desbetreffende jaar)

       wijzigen.

6       Verschotten (waaronder, doch niet uitsluitend, griffierechten,

deurwaarderskosten, porti en kosten van uittreksels) vallen niet onder

        voornoemd uurtarief en zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

7      Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor de te verrichten

werkzaamheden. Het betaalde voorschot zal worden verrekend met de

einddeclaratie.

8      Betaling van een declaratie dient te geschieden binnen veertien dagen na

de factuurdatum, zonder aftrek, verrekening en of opschorting. Indien deze

betaaltermijn wordt overschreden, is sprake van verzuim en is Duijverman

Advocatuur gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Duijverman

Advocatuur is niet aansprakelijk voor de (eventuele) schade die hierdoor is

en zal ontstaan.

9      Duijverman Advocatuur in verband met voornoemd verzuim

incassomaatregelen treft, komen de gerechtelijke en buitengerechtelijke

kosten in verband met deze maatregelen voor rekening van de

opdrachtgever. Deze kosten bedragen vijftien procent van het

openstaande saldo, met een minimum van € 40,00. Duijverman Advocatuur

behoudt zich het recht voor de werkelijke kosten te vorderen, indien deze

hoger zijn dan voornoemd.

10    Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop een

factuur betrekking heeft, dienen binnen dertig dagen na dagtekening van

de desbetreffende factuur schriftelijk aan Duijverman Advocatuur kenbaar

te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht

de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.

11    Duijverman Advocatuur zal bij het inschakelen van derden de nodige

zorgvuldigheid in acht nemen. De kosten van deze derden komen voor

rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeen is

gekomen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden

is uitgesloten.

12    Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis

– waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot

aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag

of de bedragen waarop de door Duijverman Advocatuur gesloten

beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van

het eigen risico dat Duijverman Advocatuur onder die

beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in verband

met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of

zaken wordt toegebracht, waarvoor Duijverman Advocatuur

aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het

bedrag of de bedragen, waarop de door Duijverman Advocatuur gesloten

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak

geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Duijverman Advocatuur onder

die bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien, om welke reden

dan ook, geen verzekeringsuitkering onder de beroeps- en of

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid

van Duijverman Advocatuur jegens de opdrachtgever eperkt tot het door

haar in verband met de betreffende opdracht in rekening

gebrachte honorarium met een maximum van € 5.000,00 en jegens

derden beperkt tot € 2.000,00.

13    Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van

de opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband

daarmee willen beperken, houden alle aan Duijverman Advocatuur

gegeven opdrachten de bevoegdheid van Duijverman Advocatuur in om

dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgever

te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Duijverman Advocatuur

voor tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

14    Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook

jegens Duijverman Advocatuur vervallen in ieder geval één jaar na het

moment waarop de opdrachtgever en of derden bekend werden of

redelijkerwijs bekend konden zijn met het bestaan van deze rechten of

bevoegdheden.

15    Na beëindiging van de opdracht zal Duijverman Advocatuur overgaan tot

archivering van het dossier. Het dossier zal gedurende een periode van

(ten minste) vijf jaren in het

archief worden bewaard. Na het verstrijken van deze periode kan het

dossier worden vernietigd, zonder nadere kennisgeving daarvan aan de

opdrachtgever.

16    Niet alleen Duijverman Advocatuur, maar ook alle personen die bij de

uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld,

kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

17    Op de rechtsverhouding tussen Duijverman Advocatuur en haar

opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse

rechter is bevoegd van enig geschil tussen Duijverman Advocatuur en een

opdrachtgever kennis te nemen.

 Versie 1 januari 2021

Klachtenregeling

Het kantoor heeft een klachtenregeling en is aangesloten bij de Geschillencommissie advocatuur.

U kunt schriftelijk per e-mail een exemplaar van de klachtenregeling opvragen.

0