Mijn Blog

Blog

Update Herziening Partneralimentatie

Posted on 2 June, 2019 at 5:34 Comments comments (2040)
update 02-06-2019


Op dinsdag 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet herziening partneralimentatie. 

Wat gaat er veranderen? 
De maximale duur van partneralimentatie wordt verlaagd van twaalf jaar naar vijf jaar. Let op: het gaat om de maximale duur. Partneralimentatie kan ook over een kortere termijn worden vastgesteld of afgesproken. 

Zijn er ook uitzonderingen? 
Jazeker. Omdat het voor bepaalde groepen niet eenvoudig zal zijn om na een kortere periode van partneralimentatie in het eigen levensonderhoud te voorzien, worden er drie uitzonderingen gemaakt. In de volgende uitzonderingsgevallen geldt toch een langere alimentatieduur: 

1. Als op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding de duur van het huwelijk langer is dan vijftien jaren en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de op dat moment geldende AOW-leeftijd, eindigt de alimentatieverplichting als de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt. Dit is tien jaar als de betrokkene precies tien jaar vóór de AOW-leeftijd zit op het moment van scheiding.

2. De tweede uitzondering ziet op gezinnen met jonge kinderen. Als de uit het huwelijk geboren kinderen nog niet allemaal de leeftijd van twaalf jaren hebben bereikt, eindigt de alimentatieduur niet eerder dan op het tijdstip dat het jongste kind twaalf jaar is geworden. De alimentatie kan dan dus maximaal twaalf jaar duren.

3. De derde uitzondering verlengt de alimentatieduur voor alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder. Alimentatiegerechtigden die op of voor 1 januari 1970 zijn geboren, krijgen tien jaar in plaats van vijf jaar alimentatie. 

Deze uitzonderingsgroep wordt jaarlijks kleiner en zal na verloop van enkele jaren verdwijnen, omdat de datum van 1 januari 1970 wettelijk is vastgelegd en niet meebeweegt met de tijd. Als er een samenloop van omstandigheden is van meerdere uitzonderingen, dan geldt de langste termijn. 

Wat is de hardheidsclausule? 
Naast de uitzonderingen op de nieuwe hoofdregel van vijf jaar, kent het wetsvoorstel ook een hardheidsclausule. Als beëindiging van de alimentatie gelet op alle omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde, kan de rechter op diens verzoek alsnog een termijn vaststellen. Daarmee kan de alimentatieduur in schrijnende gevallen worden verlengd. Een aantal voorbeelden van dat soort schrijnende gevallen zijn: 

 • het in onvoldoende mate kunnen terugkeren op de arbeidsmarkt door tijdens het huwelijk ontstane gezondheidsproblemen van de alimentatiegerechtigde of de zorg voor een gehandicapt kind;
 • alimentatiegerechtigden die de zorg dragen voor een gehandicapt of ernstig ziek (minder- of meerderjarig) kind, of die langdurig en intensief belast zijn met mantelzorg voor andere (schoon)familieleden;
 • alimentatiegerechtigden die aantoonbaar aan de alimentatieplichtigen hebben verzocht om zorgtaken voor de kinderen over te nemen, waarop die dit hebben geweigerd;
 • alimentatiegerechtigden die voor of tijdens het huwelijk arbeidsongeschikt of ziek zijn geworden, waardoor zij in de voor hen geldende alimentatietermijn geen economische zelfstandigheid hebben kunnen bereiken.

  Het is uiteindelijk aan de rechter om te beoordelen of er sprake is van een situatie die toepassing van de hardheidsclausule rechtvaardigt. 

  Wordt er ook iets veranderd aan de manier waarop de partneralimentatie berekend wordt? 
  Nee, de berekeningssystematiek blijft hetzelfde. Dat betekent dat per zaak wordt bekeken hoe hoog de behoefte van de alimentatiegerechtigde aan partneralimentatie is en wat de draagkracht van de alimentatieplichtige is. 

  Wanneer treedt de wet in werking? 
  De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. 

  Voor wie geldt de nieuwe wet? De nieuwe wet is alleen van toepassing op een alimentatieverplichting die op of na 1 januari 2020 tussen partijen is overeengekomen of waarbij het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend op of na 1 januari 2020. De wetswijziging heeft geen gevolgen voor bestaande alimentatieverplichtingen. 

  Heb ik ook recht op partneralimentatie als ik samenwoon? 
  Wie niet getrouwd is, geen geregistreerd partnerschap is aangegaan en evenmin afspraken heeft gemaakt over een partneralimentatieverplichting, kan bij zijn of haar partner geen partneralimentatie afdwingen.

  Heeft u nog vragen?
  Neem gerust contact met mij op! Dat kan via de email: [email protected] of telefonisch: 06-51286765 (op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur).
   Herziening Wet Partneralimentatie

   Posted on 24 December, 2018 at 7:21 Comments comments (0)

   PARTNERALIMENTATIE; DE HERZIENING VAN DE BESTAANDE REGELING KOMT ER NU ECHT AAN!

   Kortgeleden heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie. Met dit wetsvoorstel wordt ernaar gestreefd de duur van de partneralimentatie terug te brengen van twaalf naar maximaal vijf jaar.

   Het grootste verschil met de bestaande regeling is dat de duur van de partneralimentatie aanzienlijk wordt beperkt, namelijk tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.  Dus stel het huwelijk heeft 6 jaar geduurd, dan is er maximaal 3 jaar recht op partneralimentatie. Ben je 12 jaar getrouwd geweest, dan duurt de partneralimentatie maximaal 5 jaar.

   De duur van het huwelijk wordt berekend over de periode vanaf de datum huwelijk tot aan de datum indiening verzoekschrift echtscheiding (en dus niet tot aan de datum inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand).

   Uitzonderingen

   Op deze hoofdregel zijn wel een aantal uitzonderingen:

   1. als het jongste kind onder de 12 jaar is dan duurt de alimentatieverplichting door tot het bereiken van de 12-jarige leeftijd van het kind;
   2. als de alimentatiegerechtigde is geboren voor 1 januari 1970 en het huwelijk in ieder geval 15 jaar heeft geduurd, is er recht op 10 jaar partneralimentatie;
   3. als het huwelijk minimaal 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde heeft binnen 10 jaar na de echtscheiding recht op AOW, duurt de alimentatieplicht tot de AOW-leeftijd;
   4. het bereiken van de AOW-leeftijd betekent niet automatisch het einde van de onderhoudsverplichting;
   5. het wordt niet mogelijk om al op voorhand in de huwelijkse voorwaarden afspraken te maken over de partneralimentatie. Indien partijen toch in de huwelijkse voorwaarden zouden afspreken dat er geen alimentatie verschuldigd is, dan zijn die afspraken ongeldig.

   Hardheidsclausule

   Het blijft mogelijk om een beroep te doen op een hardheidsclausule, namelijk als de beëindiging van de alimentatie zeer ingrijpend is. Dus in schrijnende gevallen, bijvoorbeeld als een  alimentatiegerechtigde voor of tijdens het huwelijk arbeidsongeschikt of ziek is geworden, kan de de alimentatieplicht worden verlengd. Dit verzoek moet uiterlijk 3 maanden voor het eindigen van de partneralimentatie worden ingediend. De rechter bepaalt of verlenging noodzakelijk en mogelijk is.

   Nieuwe wet geldt niet voor bestaande alimentaties

   De nieuwe wet geldt alleen voor toekomstige echtscheidingen (naar verwachting vanaf 1 januari 2020). Het wetsvoorstel moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer.

   Als de wet wordt gewijzigd, dan heeft dat alleen gevolgen voor partners die na de inwerkingtreding een beroep doen op alimentatie. De wet geldt dus uitdrukkelijk niet voor ‘oude/lopende gevallen’.  Voor wie op dit moment al partneralimentatie betaalt of ontvangt, blijft de maximale termijn van 12 jaar gelden. De nieuwe wet heeft hier dus geen invloed op.

   Gefinancierde rechtsbijstand in 2017

   Posted on 23 December, 2016 at 8:05 Comments comments (0)
   Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe inkomensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2017.

   LINK
   Aanpassing alimentatie

   Posted on 10 November, 2013 at 6:49 Comments comments (0)
   Indexering alimentatie 2014

   Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Recent is het indexeringspercentage voor 2014 bekend geworden.

   De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie kijkt voor het vaststellen van het percentage naar het loonindexcijfer. Dit cijfer wordt door het Centraal Bureau Statistieken gebaseerd op de salarisontwikkelingen in het bedrijfsleven en bij de overheid. Het is mogelijk om in onderling overleg van de wettelijke indexering af te wijken. Partijen kunnen bijvoorbeeld bij echtscheiding (of later) de indexering (tijdelijk) uitsluiten of een alternatieve wijze van indexeren overeenkomen. Is daarvan geen sprake dan vindt de wettelijke indexering plaats. Onlangs is bekendgemaakt door Staatssecretaris Teeven dat per 1 januari 2014 het indexeringspercentage 0,9% bedraagt. 

   Dit betekent dat, behoudens andersluidende afspraken, de in 2013 geldende kinder- en partneralimentatie met ingang van 1 januari aanstaande wordt verhoogd met 0,9%.

   Nieuws Gefinancierde Rechtsbijstand

   Posted on 29 October, 2013 at 11:30 Comments comments (0)
   Nieuws van de Orde van Advocaten:
    
   Dossier gefinancierde rechtsbijstand
    
   Aanstaande donderdagochtend 31 oktober staat van 10:00 tot 12:00 uur de hoorzitting over gefinancierde rechtsbijstand in de Tweede Kamer gepland.
   Het algemeen overleg in de Tweede Kamer staat gepland op 14 november a.s. van 14:00 tot 17:00 uur.
   Beide hoorzittingen zijn openbaar, dus u kunt uw betrokkenheid tonen door deze bij te wonen.

   Alimentatie Nieuws

   Posted on 12 November, 2012 at 9:26 Comments comments (0)
   Op 26 oktober jl. heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het indexeringspercentage voor alimentatiebijdragen per 1 januari 2013 vastgesteld op 1,7 % (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2013).

   Op basis van artikel 402a lid 4 van Boek 1 BW worden de vastgestelde alimentatiebedragen jaarlijks geïndexeerd. Dit geldt zowel voor de alimentatiebedragen die door de rechter zijn vastgesteld, als voor de bedragen die door partijen in onderling overleg zijn vastgelegd in een overeenkomst.
   Dit indexeringspercentage wordt jaarlijks vastgesteld naar aanleiding van het indexcijfer van de lonen in de periode tussen 30 september voorafgaande aan die eerste januari en het indexcijfer van de lonen per 30 september in het jaar daarvoor. In dit jaar gaat het dus om de indexcijfers per 30 september 2011 en 30 september 2012. Naar aanleiding van deze indexcijfers vindt er dit jaar een verhoging van de alimentaties per 1 januari 2013 plaats met 1,7%.

   Deze indexering gaat van rechtswege in, tenzij partijen de wettelijke indexering hebben uitgesloten. Deze uitsluiting kan plaatsvinden ten aanzien van de alimentatiebedragen die door partijen in een overeenkomst zijn vastgelegd, maar ook ten aanzien van de bedragen die in een rechterlijke uitspraak zijn vastgesteld.

   Overigens stelde het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) recent vast dat er in 2011 minder vaak partneralimentatie is opgelegd door de rechtbank, dan in de jaren daarvoor. Wel is er sprake van een hoger bedrag aan partneralimentatie. In 2011 werd bij bijna één op de zes echtscheidingen een bedrag aan partneralimentatie vastgesteld door de rechter. De rechtbank heeft in 52.000 gevallen alimentatie toegewezen aan de vrouw, dit is in ongeveer 16% van de echtscheidingen die aan de rechter zijn voorgelegd. In 2001 was er bij bijna 18% van de echtscheidingen een bedrag aan partneralimentatie opgelegd.

   Bij bijna zes op de tien echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken wordt kinderalimentatie vastgesteld. In 2011 ging het in meer dan de helft van de gevallen om meer dan € 300,-- per maand. Dit bedrag is 23% hoger dan tien jaar geleden, deze stijging komt vrijwel overeen met de inflatie over deze periode.

   Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten

   Posted on 18 April, 2012 at 8:04 Comments comments (0)
   Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten wordt aan maximum gebonden
    
   Afgelopen week is, bij besluit van 5 april 2012 (gepubliceerd in Staatsblad 2012, 150), een wet vastgesteld die de incassokosten van geldvorderingen normeert. De wijziging treedt op 1 juli 2012 in werking.

   Incassokosten zijn de kosten die een schuldeiser maakt om een geldvordering te innen, als een schuldenaar deze niet uit eigen beweging betaalt. Wat houdt de nieuwe wet in en wat zijn de consequenties?

   De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend als percentage van het bedrag dat een schuldenaar aan een schuldeiser verschuldigd is. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage. Er geldt een minimumbedrag van € 40 en een maximumbedrag van € 6.775. Wanneer de schuldenaar een consument is, zijn partijen gebonden aan deze nieuwe rekenwijze. Indien de schuldenaar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kunnen partijen bij overeenkomst van deze wettelijke regeling afwijken.

   Door de nieuwe wet wordt voorkomen dat er onzekerheid ontstaat over de hoogte van de incassokosten en geschillen daarover. Vragen naar de redelijkheid van de hoogte van de incassokosten hoeven niet meer voor de rechter te komen. Door een maximale vergoeding voor incassokosten vast te leggen, wordt het voor de schuldenaar en de schuldeiser duidelijker welke incassokosten gevraagd mogen worden.

   Aansprakelijkheid opdrachtgever voor schade ZZP-er

   Posted on 10 April, 2012 at 5:59 Comments comments (0)
    
    
    
   Werkgeversaansprakelijkheid voor ingeschakelde ZZP-er?
   Gepubliceerd op dinsdag 3 april 2012 om 11:05Organisatie:Hoge Raad
    
    
   Het inschakelen van ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) is gemeengoed in de Nederlandse economie. Dat u verantwoordelijk kunt zijn voor door de ZZP-er veroorzaakte schade is nog wel bekend. Dat een opdrachtgever ook aansprakelijk kan zijn voor door de ZZP-er geleden schade door een arbeidsongeval is minder bekend.

   In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat ook ZZP-ers een beroep kunnen doen op de arbeidsrechtelijke bescherming bij arbeidsongevallen. In deze zaak ging het om een zelfstandig onderhoudsmonteur die tijdens het repareren van een machine een ernstig ongeluk kreeg en dientengevolge zijn rechteronderbeen verloor. De onderhoudsmonteur had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten voor zich zelf en stelde zijn opdrachtgever aansprakelijk. Hij deed daarbij een beroep op een wetsartikel dat oorspronkelijk is bedoeld om bescherming te bieden aan ingeleend personeel (zoals bijvoorbeeld uitzendkrachten). Op grond van dat artikel is een bedrijf aansprakelijk voor de schade die een persoon lijdt met wie geen arbeidsovereenkomst bestaat, maar die wel arbeid verricht in de uitoefening van het bedrijf van de opdrachtgever.

   De rechtbank en het Hof wezen de vordering van de ZZP-er beiden af op grond van het feit dat de werkzaamheden niet werden verricht in de uitoefening van het bedrijf van de opdrachtgever. Ten aanzien van de reikwijdte van het wetsartikel heeft het Hof overwogen dat de wetgever bescherming heeft willen bieden aan werknemers en niet aan zelfstandigen. Het artikel is ook specifiek gericht op werknemers zoals uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers en stagiaires. Een logische conclusie, gelet op de plaats in het wetboek alsmede het feit dat het artikel is toegevoegd bij gelegenheid van de Wet flexibiliteit en zekerheid. Het Hof merkt daarbij op dat van zelfstandig ondernemers mag worden verwacht dat zij zelf zorg dragen voor een adequate verzekering.

   De Hoge Raad oordeelde anders. Na zeven jaar procederen stelt de Hoge Raad de onderhoudsmonteur in het gelijk. Een opdrachtgever kan tevens aansprakelijk zijn voor de schade van een ZZP-er, indien de schade is veroorzaakt tijdens het verrichten van arbeid in de uitoefening van het beroep of bedrijf.
   Dat zal trouwens lang niet altijd het geval zijn: ZZP-ers worden nu juist vaak ingeschakeld voor werk dat niet door de eigen werknemers wordt of kan worden gedaan, werk dat zich incidenteel voordoet (denk aan werkzaamheden aan het bedrijfspand zoals schilderen, reparaties, loodgieterswerk) dan wel werk dat juist structureel is uitbesteed. Het aantal ZZP-ers dat een beroep op de uitspraak kan doen zal dus beperkt zijn. In dit geval kon de zelfstandige aannemelijk maken dat de werkzaamheden wel tot de reguliere bedrijfsoefening behoorden en dat ook werknemers van de opdrachtgever dezelfde werkzaamheden verrichten. De uitspraak sluit overigens aan bij een uitspraak van de rechtbank Den Bosch van 9 juli 2007, gepubliceerd in JAR 2007/226. Ook die rechtbank stond een ruime toepassing van het artikel voor. Het hoogste rechtscollege had zich echter nog niet eerder over de kwestie uitgelaten, maar heeft de strijd hierover nu beslecht. Duidelijk is dat niet iedereen het eens is met de uitspraak; zo heeft VNO NCW al laten weten in de Volkskrant dat zij de uitspraak principieel onjuist acht omdat een ZZP-er een ondernemer is geen werknemer. Begrijpelijk, omdat de uitspraak voor bedrijven extra (verzekerings)kosten met zich mee kan brengen. De zorgplicht van een werkgever op grond van werkgeversaansprakelijkheid gaat immers verder dan de normale wettelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden zoals onderaannemers. Ook de bewijspositie komt anders te liggen: het is nu veelal aan de opdrachtgever om te bewijzen dat hij niet tekort heeft geschoten in zijn zorgplicht.

   De uitspraak geeft in ieder geval aanleiding om bestaande verzekeringspolissen er nog eens op na te slaan: voor opdrachtgevers kan het verstandig zijn om te zorgen dat onderaannemers standaard zijn meeverzekerd in de aansprakelijkheidsdekking. Ook is het verstanig om uw overeenkomst van opdracht nog eens goed onder loep te nemen en in uw contracten goede afspraken te maken over verzekering van de ZZP-er en aansprakelijkheid voor ongevallen.

   Nieuws

   Posted on 19 November, 2011 at 9:26 Comments comments (0)


   Wettelijke indexering alimentatie 2012

   Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Recent is het indexeringspercentage voor 2012 bekend geworden.

   De Minister van Justitie kijkt voor het vaststellen van het percentage naar het loonindexcijfer. Dit cijfer wordt door het Centraal Bureau Statistieken gebaseerd op de salarisontwikkelingen in het bedrijfsleven en bij de overheid. Voor 2012 is het indexcijfer voor de kinder- en partneralimentatie vastgesteld op 1,3%.

   Dit betekent dat de vanaf 1 januari 2012 geldende alimentatie wordt gevonden door het voor 2011 geldende bedrag met 1,3% te vermeerderen. Het is mogelijk om in onderling overleg van de wettelijke indexering af te wijken. Partijen kunnen bijvoorbeeld bij echtscheiding (of later) de indexering (tijdelijk) uitsluiten of een alternatieve wijze van indexeren overeenkomen. Is daarvan geen sprake dan vindt de wettelijke indexering plaats.
   nieuws

   Posted on 2 November, 2011 at 2:58 Comments comments (0)


   Voorstellen kostendekkende griffierechten aangepast

   Het kabinet heeft de plannen voor het kostendekkend maken van de griffierechten aangepast. Een rechtzoekende is straks voor zaken over uitkeringen of studiefinanciering 250 euro kwijt. Voor andere bestuurszaken wordt dat 400 euro. Eerder wilde het kabinet een basistarief van 500 euro voor alle bestuurszaken.

   UPDATE 1 november 2011
   : de Orde blijft tegen.
   Het kabinet heeft verder besloten dat burgers bij hoger beroep niet altijd griffierechten hoeven te betalen (niet als de tegenpartij hoger beroep instelt). Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie stuurt de aangepaste plannen vandaag naar de Tweede Kamer.

   UPDATE 1 november 2011, persbericht Nederlandse Orde van Advocaten
   :
   "De Nederlandse Orde van Advocaten verzet zich tegen het kabinetsvoornemen om de griffierechten te verhogen. De Orde is van mening dat de toegang tot de rechter voor velen ernstig zal worden belemmerd en voor sommigen zal worden geblokkeerd.
   Dat is ook nog het geval na aanpassingen die minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft gedaan aan zijn oorspronkelijke voorstel. Die zijn volgens de Orde echt onvoldoende. De Orde constateert dat het kabinet ook na alle kritiek die er op de plannen is geuit, nog steeds vasthoudt aan 240 miljoen euro bezuinigingen op het griffierecht. De verlaging van enkele tarieven ten opzichte van het eerste voorstel worden nu bekostigd met hogere tarieven elders op het griffierecht.

   Het lijkt een lichtpuntje dat mensen met lagere inkomens minder hoge tarieven in bestuursrechtzaken voor hun kiezen krijgen dan aanvankelijk de bedoeling was. Maar ook deze lagere tarieven betekenen nog steeds een flinke verhoging ten opzichte van het huidige griffierecht. Daarom blijft volgens de Orde het voornaamste bezwaar tegen deze plannen overeind: Een groot aantal mensen zal zijn recht niet meer kunnen halen omdat teveel geld moet worden betaald om een zaak voor de rechter te krijgen.

   Algemeen deken Jan Loorbach van de Orde noemt het 'teleurstellend' dat dit plan wordt doorgezet ten kosten van grote groepen mensen die in de toekomst hun recht willen zoeken. Hij doet een dringend beroep op alle partijen in de Tweede Kamer om het recht voor iedereen bereikbaar te houden en een streep te zetten door de bezuiniging."
   Datum bericht: 31 okt 2011 - Laatst bijgewerkt: 1 nov 2011.


   0