Mijn Blog

Blog

view:  full / summary

Indexering alimentatie 2023

Posted on 8 March, 2023 at 6:05 Comments comments ()

Ieder jaar vindt er een indexering van de partneralimentatie én de kinderalimentatie plaats. Door deze aanpassing wijzigt het alimentatiebedrag dat jij komend jaar aan partner- en/of kinderalimentatie ontvangt of betaalt. Het percentage wordt vastgesteld door de Minister van Justitie. De minister bepaalt wat het wettelijke indexering percentage, de alimentatie indexatie, volgens de Trema-normen voor het komende jaar wordt. Deze aanpassing is nodig, omdat onder meer de kosten van levenson...

Read Full Post »

Indexering alimentatie 2022

Posted on 17 November, 2021 at 9:35 Comments comments ()

Indexering alimentatie 2022

Het percentage waarmee bedragen voor partner- en kinderalimentatie met ingang van 1 januari 2022 wordt verhoogd, is vastgesteld op 1,9%.

Wanneer je gescheiden bent, is de kans aanwezig dat je kinder- of partneralimentatie (of beiden) ontvang of betaalt. Ieder jaar wordt de hoogte van de alimentatie per 1 januari automatisch verhoogd. Het maakt hiervoor niet uit of je hier in...

Read Full Post »

Update Herziening Partneralimentatie

Posted on 2 June, 2019 at 5:34 Comments comments ()
update 02-06-2019


Op dinsdag 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet herziening partneralimentatie. 

Wat gaat er veranderen? 
De maximale duur van partneralimentatie wordt verlaagd van twaalf jaar naar vijf jaar. Let op: het gaat om de maximale duur. Partneralimentatie kan ook over een kortere termijn worden vastgesteld of afgesproken. 

Zijn er ook uitzonderingen? 
Jazeker. Omdat het voor bepaalde groepen niet eenvoudig zal zijn om na een kortere periode van partneralimentatie in het eigen levensonderhoud te voorzien, worden er drie uitzonderingen gemaakt. In de volgende uitzonderingsgevallen geldt toch een langere alimentatieduur: 

1. Als op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding de duur van het huwelijk langer is dan vijftien jaren en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de op dat moment geldende AOW-leeftijd, eindigt de alimentatieverplichting als de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt. Dit is tien jaar als de betrokkene precies tien jaar vóór de AOW-leeftijd zit op het moment van scheiding.

2. De tweede uitzondering ziet op gezinnen met jonge kinderen. Als de uit het huwelijk geboren kinderen nog niet allemaal de leeftijd van twaalf jaren hebben bereikt, eindigt de alimentatieduur niet eerder dan op het tijdstip dat het jongste kind twaalf jaar is geworden. De alimentatie kan dan dus maximaal twaalf jaar duren.

3. De derde uitzondering verlengt de alimentatieduur voor alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder. Alimentatiegerechtigden die op of voor 1 januari 1970 zijn geboren, krijgen tien jaar in plaats van vijf jaar alimentatie. 

Deze uitzonderingsgroep wordt jaarlijks kleiner en zal na verloop van enkele jaren verdwijnen, omdat de datum van 1 januari 1970 wettelijk is vastgelegd en niet meebeweegt met de tijd. Als er een samenloop van omstandigheden is van meerdere uitzonderingen, dan geldt de langste termijn. 

Wat is de hardheidsclausule? 
Naast de uitzonderingen op de nieuwe hoofdregel van vijf jaar, kent het wetsvoorstel ook een hardheidsclausule. Als beëindiging van de alimentatie gelet op alle omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde, kan de rechter op diens verzoek alsnog een termijn vaststellen. Daarmee kan de alimentatieduur in schrijnende gevallen worden verlengd. Een aantal voorbeelden van dat soort schrijnende gevallen zijn: 

 • het in onvoldoende mate kunnen terugkeren op de arbeidsmarkt door tijdens het huwelijk ontstane gezondheidsproblemen van de alimentatiegerechtigde of de zorg voor een gehandicapt kind;
 • alimentatiegerechtigden die de zorg dragen voor een gehandicapt of ernstig ziek (minder- of meerderjarig) kind, of die langdurig en intensief belast zijn met mantelzorg voor andere (schoon)familieleden;
 • alimentatiegerechtigden die aantoonbaar aan de alimentatieplichtigen hebben verzocht om zorgtaken voor de kinderen over te nemen, waarop die dit hebben geweigerd;
 • alimentatiegerechtigden die voor of tijdens het huwelijk arbeidsongeschikt of ziek zijn geworden, waardoor zij in de voor hen geldende alimentatietermijn geen economische zelfstandigheid hebben kunnen bereiken.

  Het is uiteindelijk aan de rechter om te beoordelen of er sprake is van een situatie die toepassing van de hardheidsclausule rechtvaardigt. 

  Wordt er ook iets veranderd aan de manier waarop de partneralimentatie berekend wordt? 
  Nee, de berekeningssystematiek blijft hetzelfde. Dat betekent dat per zaak wordt bekeken hoe hoog de behoefte van de alimentatiegerechtigde aan partneralimentatie is en wat de draagkracht van de alimentatieplichtige is. 

  Wanneer treedt de wet in werking? 
  De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. 

  Voor wie geldt de nieuwe wet? De nieuwe wet is alleen van toepassing op een alimentatieverplichting die op of na 1 januari 2020 tussen partijen is overeengekomen of waarbij het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend op of na 1 januari 2020. De wetswijziging heeft geen gevolgen voor bestaande alimentatieverplichtingen. 

  Heb ik ook recht op partneralimentatie als ik samenwoon? 
  Wie niet getrouwd is, geen geregistreerd partnerschap is aangegaan en evenmin afspraken heeft gemaakt over een partneralimentatieverplichting, kan bij zijn of haar partner geen partneralimentatie afdwingen.

  Heeft u nog vragen?
  Neem gerust contact met mij op! Dat kan via de email: [email protected] of telefonisch: 06-51286765 (op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur).
   Read Full Post »

   Het belang van financieel inzicht

   Posted on 21 March, 2019 at 10:58 Comments comments ()
   Graag laat ik u een blog lezen van mijn collega Joyce de Wilde, met wie ik een samenwerkingsverband heb in Scheiden,wat nu?

   U kunt deze blog lezen op de website van Scheiden,wat nu?
   Ik wens u veel leesplezier toe!
   Read Full Post »

   Herziening Wet Partneralimentatie

   Posted on 24 December, 2018 at 7:21 Comments comments ()

   PARTNERALIMENTATIE; DE HERZIENING VAN DE BESTAANDE REGELING KOMT ER NU ECHT AAN!

   Kortgeleden heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie. Met dit wetsvoorstel wordt ernaar gestreefd de duur van de partneralimentatie terug te brengen van twaalf naar maximaal vijf jaar.

   Het grootste verschil met de bestaande regeling is dat de duur van de partneralimentatie aanzienlijk wordt beperkt, namelijk tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.  Dus stel het huwelijk heeft 6 jaar geduurd, dan is er maximaal 3 jaar recht op partneralimentatie. Ben je 12 jaar getrouwd geweest, dan duurt de partneralimentatie maximaal 5 jaar.

   De duur van het huwelijk wordt berekend over de periode vanaf de datum huwelijk tot aan de datum indiening verzoekschrift echtscheiding (en dus niet tot aan de datum inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand).

   Uitzonderingen

   Op deze hoofdregel zijn wel een aantal uitzonderingen:

   1. als het jongste kind onder de 12 jaar is dan duurt de alimentatieverplichting door tot het bereiken van de 12-jarige leeftijd van het kind;
   2. als de alimentatiegerechtigde is geboren voor 1 januari 1970 en het huwelijk in ieder geval 15 jaar heeft geduurd, is er recht op 10 jaar partneralimentatie;
   3. als het huwelijk minimaal 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde heeft binnen 10 jaar na de echtscheiding recht op AOW, duurt de alimentatieplicht tot de AOW-leeftijd;
   4. het bereiken van de AOW-leeftijd betekent niet automatisch het einde van de onderhoudsverplichting;
   5. het wordt niet mogelijk om al op voorhand in de huwelijkse voorwaarden afspraken te maken over de partneralimentatie. Indien partijen toch in de huwelijkse voorwaarden zouden afspreken dat er geen alimentatie verschuldigd is, dan zijn die afspraken ongeldig.

   Hardheidsclausule

   Het blijft mogelijk om een beroep te doen op een hardheidsclausule, namelijk als de beëindiging van de alimentatie zeer ingrijpend is. Dus in schrijnende gevallen, bijvoorbeeld als een  alimentatiegerechtigde voor of tijdens het huwelijk arbeidsongeschikt of ziek is geworden, kan de de alimentatieplicht worden verlengd. Dit verzoek moet uiterlijk 3 maanden voor het eindigen van de partneralimentatie worden ingediend. De rechter bepaalt of verlenging noodzakelijk en mogelijk is.

   Nieuwe wet geldt niet voor bestaande alimentaties

   De nieuwe wet geldt alleen voor toekomstige echtscheidingen (naar verwachting vanaf 1 januari 2020). Het wetsvoorstel moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer.

   Als de wet wordt gewijzigd, dan heeft dat alleen gevolgen voor partners die na de inwerkingtreding een beroep doen op alimentatie. De wet geldt dus uitdrukkelijk niet voor ‘oude/lopende gevallen’.  Voor wie op dit moment al partneralimentatie betaalt of ontvangt, blijft de maximale termijn van 12 jaar gelden. De nieuwe wet heeft hier dus geen invloed op.

   Read Full Post »

   Gefinancierde rechtsbijstand in 2017

   Posted on 23 December, 2016 at 8:05 Comments comments ()
   Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe inkomensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2017.

   LINK
   Read Full Post »

   Samenwerking met kindbehartiger/kindercoach

   Posted on 30 October, 2016 at 8:45 Comments comments ()
   Nieuwe samenwerking van De Advocaat Aan Huis in Scheiden, wat nu? met kindbehartiger/kindercoach Meraud Kelder. 
   Read Full Post »

   Rechten en plichten van beide partners bij een echtscheiding

   Posted on 27 August, 2015 at 9:50 Comments comments ()

   Zo’n 1 op de 3 huwelijken eindigt in een echtscheiding. Over de rechten en plichten van beide partners bij een echtscheiding bestaan veel misverstanden. Ik licht er vijf uit. 
    
   1. Afspraken alimentatie bieden garantie

   Bij een echtscheiding kan de hoogte en de duur van partneralimentatie worden afgesproken. Dit is echter geen garantie dat die afspraken na de echtscheiding onveranderd blijven. De rechter heeft praktisch altijd de mogelijkheid om op verzoek van een van de part...ners de hoogte of duur van de alimentatie te wijzigen, ook al hebben partijen bij de echtscheiding afgesproken dat de afspraken over alimentatie ongewijzigd blijven. 

   2. Voorhuwelijkse schulden zijn persoonsgebonden

   Als je een huwelijk aangaat, dan ontstaat er een gemeenschap van goederen (tenzij je op huwelijkse voorwaarden trouwt). In de gemeenschap van goederen vallen ook alle schulden die beide partners hebben. De lotsverbondenheid die ontstaat tijdens het huwelijk, en die ook de basis is voor partneralimentatie, brengt vervolgens met zich mee dat ook voorhuwelijkse schulden binnen deze gemeenschap vallen en dus bij scheiding door beide partners gedragen moeten worden. Hoewel het juridisch mogelijk is, zal een voorhuwelijkse schuld bij een echtscheiding niet snel aan één partner worden toebedeeld. 

   3. Ouderschapsplan is verplicht

   Het ouderschapsplan is verplicht voor ouders die gaan scheiden. Die verplichting blijkt echter in de praktijk geen harde eis te zijn. Zo zijn er rechters die in het geval ouders willen scheiden zonder ouderschapsplan er gewoon zelf eentje opstellen. De wet biedt zelf ook nog een mogelijkheid om te scheiden zonder ouderschapsplan: indien het redelijkerwijs onmogelijk is voor de ouders om gezamenlijk een ouderschapsplan op te stellen, dan kunnen ouders ook scheiden zonder een ouderschapsplan.

   4. Ex moet meisjesnaam gebruiken

   Het is niet verplicht dat beide partners na echtscheiding hun oorspronkelijke achternaam gebruiken. Zo mag de vrouw de achternaam van de man blijven gebruiken. Het maakt daarbij niet uit of ze alleen de achternaam gebruikt of de achternaam voor of achter haar eigen achternaam zet. Toestemming hiervoor van de ex-man is niet nodig: dit is een wettelijk recht. Alleen de rechter kan de andere partner verbieden de achternaam van de andere partner te gebruiken. 

   5. Overspel en vreemdgaan spelen een rol
    
   Vaak wordt gedacht dat bij een echtscheiding het overspel van de partner (negatieve) gevolgen heeft voor de overspelige. Hoewel vroeger overspel een juridische reden voor scheiding was, speelt het tegenwoordig geen rol van betekenis meer. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan het overspel van een partner gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor het recht op partneralimentatie. Bovenstaande misverstanden gelden niet alleen voor een echtscheiding, maar ook voor ontbinding van een geregistreerd partnerschap. 

   Voor meer informatie over scheiden en alles wat daar bij komt kijken kunt u contact met mij opnemen
   Read Full Post »

   Studiereis Woltring Cursus Familierecht en Strafrecht/Jeugdrecht

   Posted on 11 May, 2015 at 10:18 Comments comments ()

   CURSUS ONDER DE SPAANSE ZON

   Van 1 tot en met 8 mei heb ik een cursus familierecht en straf- en jeugdrecht gevolgd via Woltring Cursus.
   De cursus werd gegeven in Mas Nou (Costa Brava, Spanje) door mevrouw mr Annette van Riemsdijk (echtscheidingsrecht) , de heer mr Harald Quaedvlieg (strafrecht) en de heer mr Robert Zwarts (jeugdrecht straf- en civiel).

   Met het volgen van deze cursus heb ik 18 opleidingspunten behaald in het kader van de verplichte permanente opleiding. Alle advocaten in Nederland moeten jaarlijks 20 studiepunten te behalen om zo hun kennis up to date te houden.

   Het echtscheidingsrecht is sterk in beweging. Denk aan de veranderingen in de kinderalimentatie door de gewijzigde Kindregelingen per 1 januari jl.

   Bij het onderdeel strafrecht werd veel nieuwe jurisprudentie behandeld en door de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet heeft er op dat rechtsgebied een ware aardverschuiving plaatsgevonden, omdat de Gemeenten tegenwoordig uitvoering moeten geven aan de Jeugdhulpverlening.

   Kortom een zeer boeiende en nuttige cursus, waarbij ook voldoende tijd was voor ontspanning.   Read Full Post »

   Expats en echtscheiding

   Posted on 10 November, 2013 at 8:42 Comments comments ()
   OOST, WEST, THUIS BEST VOOR NL-EXPATS IN ECHTSCHEIDING?

   Veel in het buitenland wonende Nederlandse expats geven er de voorkeur aan hun echtscheiding in Nederland af te handelen. In mijn praktijk wordt elke dag – soms pijnlijk - duidelijk dat zij zich onvoldoende realiseren dat bij onenigheid niet alle aspecten van de echtscheiding aan de Nederlandse rechter kunnen worden voorgelegd, en dat de echtscheiding niet altijd volledig conform Nederlands recht kan worden afgewikkeld.

   De financiële kant van de echtscheiding kan in Nederland worden afgehandeld. Denk daarbij aan bijvoorbeeld kinderalimentatie en partneralimentatie.
   Nu de alimentatiegerechtigde echtgenoot en de kinderen in het buitenland wonen is het recht van dat land van toepassing op de partneralimentatie en de kinderalimentatie. Conform dat recht wordt derhalve vastgesteld hoeveel de alimentatieplichtige echtgenoot gehouden is bij te dragen in de kosten van de kinderen en de kosten van de alimentatiegerechtigde echtgenoot. Daar zijn de meeste Nederlanders niet op bedacht.

   Nu de kinderen niet in Nederland wonen, is de Nederlandse rechter niet bevoegd om voorzieningen voor hen te treffen. Denk daarbij aan het vaststellen van de woonplaats van de kinderen en de omgangsregeling met de niet-verzorgende ouder. Indien echtgenoten hierover geen overeenstemming kunnen bereiken, zullen zij deze geschilpunten aan de rechter in het land waar zij wonen moeten voorleggen. Uitsluitend wanneer zij beiden instemmen met de bevoegdheid van de Nederlandse rechter, hoeft dit niet. Bij een slechte verhouding tussen de echtgenoten zal het echter lastig zijn om het daar samen over eens te worden.


   Laat u dus goed informeren, zowel in Nederland als in het land waar u woont, wat uw rechten en plichten zijn in de beide landen. 

   Uiteraard kan ik u bijstaan in uw echtscheiding, juist als u als expat in het buitenland verblijft.
   Read Full Post »

   Rss_feed